Wie?


VZW de MarkDe Mark is een vzw die zich al sedert 4 november 1988 bezig houdt met natuur- en educatieve reservaten en landschapsbeheer in het zuidelijke deel van de regio Pajottenland (Herne, Bever en Galmaarden). Wij zijn een vereniging met meer dan 50 vrijwilligers, die als doel heeft het landschaps- en natuurpatrimonium op een maatschappelijk en ecologisch verantwoorde manier te promoten, beschermen en beheren. Daarnaast zetten we ons ook in voor natuureducatieve projecten,  bomenverkoop en boomplantacties, moestuinen met vergeten groenten en stiltebeleving.


We beheren momenteel drie natuurreservaten in Galmaarden:


De Markvallei

Hier kunt u zien hoe door de inzet en de steun van vele honderden sympathisanten, vrijwilligers, groenarbeiders en enthousiaste jongeren de Markvallei in samenwerking met Natuurpunt tot een oppervlakte van 34 hectare uitgebouwd wordt. Het is een waardevol natuurgebied met een rijke variatie aan fauna en flora in de hooilanden, begrazingsweiden, knotwilgen, sleedoornhagen en turfputten.


Het Kluysbos

Het Kluysbos met een oppervlakte van 15 hectare is een vochtig bronbos dat door zijn ouderdom en voorjaarsflora een grote natuurwaarde bezit. Het is een gemengd bos waar eiken, beuken, kastanjes, elzen en andere planten weelderig kunnen groeien.


Hof ten Berg

Dit reservaat ligt vrij afgelegen in een Stiltegebied. Met hulp van vzw De Mark is Natuurpunt eigenaar geworden van verschillende bosperceeltjes langs de Bosbroekbeek te Nieuwenhove - Geraardsbergen. Vooral dankzij de steun en giften van vele sympathisanten kunnen we deze en andere waardevolle natuur bewaren en koesteren voor huidige en latere generaties. Het bestaat uit 29 percelen die aangekocht werden met een totale oppervlakte van 5,5 hectare. De valleibodems zijn aangeduid als natuurgebied op het gewestplan.